شرح وظايف مدیریت غذا:

1. نظارت و بازرسي فني كارخانجات و مراكز توليد و نگهداري مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهدا شتي ( انبارها ، سردخانه ها و سيلوها ).

2. تفسير نتايج خام آزمايشات كنترل كيفي اقلام خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و ارائه پاسخ كارشناسي به صاحبان كالا و دستگاه هاي اجرايي ذيربط.

3. كنترل و نمونه برداري اقلام خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهدا شتي در سطح عرضه ، در قالب طرح PMS)   ( Post marketing surveillance).

4. معدوم سازي اقلام خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهدا شتي غير قابل مصرف پس از طي مراحل قانوني . 

5. بازديد از محل واحد هاي توليدي جديد و بررسي روند پيشرفت مراحل احداث و تجهيز اين واحد ها جهت پاسخ به استعلام دستگاه هاي ذيربط.

6. نياز سنجي آموزشي و برگزاري كارگاه هاي مربوطه جهت ارتقاء دانش و سطح آگاهي همکاران.

7. برنامه ريزي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت مسئولين فني ، مديران ، كارخانجات و صاحبان صنايع غذايي و بهداشتي در راستاي ارتقاء كيفيت محصولات.

8. شناسايي واحد هاي توليدي غير مجاز و اعمال قوانين و ضوابط در مورد آنها.

9. نظارت بر اجراي ضوابط GMP جهت استقرار سيستم HACCP و استانداردهاي بين المللي.

10. بررسي مدارك و صدور پروانه های بهره برداری، ساخت و مسئول فنی جهت كارخانجات توليد مواد غذايي،آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و مؤسسات مشمول قانون .

11. صدور شناسه نظارت کارگاهی جهت محصولات غذايي و بهداشتي سنتي و كارگاهي.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب