دستورالعملهای صنایع آرایشی و بهداشتی

دستورالعمل PRPS

چک لیست  PRPS

دستورالعمل برچسب گذاری

دستورالعمل ظرفیت خالی

دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی

دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی کارگاهی

پیوست های دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی کارگاهی

فرم صدور پروانه بهداشتی ساخت

فرم اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت

 راهنمای ثبت درخواست پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی

فایل ها

دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب