« دستورالعمل های ملزومات و تجهیزات پزشکی »

 

بخشنامه لزوم رعایت دستورالعمل های تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط داروخانه ها

بخشنامه الزام شناسه گذاری ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی

بخشنامه الزام شناسه گذاری و الصاق برچسب اصالت کالا

دستورالعمل الزامات عمومی فاکتور و پیش فاکتور تجهیزات پزشکی

دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت های پخش، توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب