صفحه اصلی > مدیریت آزمایشگاه 

آزمایشگاه معاونت غذا و دارو در شهریور ماه سال 1391 افتتاح گردید و در حال حاضر در دو بخش آزمایشگاه شیمی و آزمایشگاه میکروبیولوژی فعال میباشد.