صفحه اصلي > مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر > امور داروئی > معرفی  

سرپرست مدیریت دارو

خانم دکتر شفیعی راد

شماره تماس: 6269249-0641