صفحه اصلي > مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر > امور داروئی > واحد نظارت و بازرسی 

از جمله وظایف واحد نظارت و بازرسی دارویی نظارت بر نحوه عملکرد داروخانه های دولتی، خصوصی و بیمارستانی میباشد.