صفحه اصلی > مدیریت دارو ، فرآورده های بیولوژیک و مواد > امور داروئی > واحد نظارت و بازرسی 

از جمله وظایف واحد نظارت و بازرسی دارویی نظارت بر نحوه عملکرد داروخانه های دولتی، خصوصی و بیمارستانی میباشد.