صفحه اصلي > مدیریت نظارت بر مواد غذائی > معرفی  

 آقای غلامرضا مهشاد

کارشناس تغذیه

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

شماره تماس: 5260720-0641