صفحه اصلی > اداره امور آزمایشگاه کنترل > شرح وظایف 

این آزمایشگاه علاوه بر مشارکت در امر کنترل مستمر نمونه های مواد غذایی و آشامیدنی تولیدی در کارخانجات استان و نمونه های مواد غذایی و آشامیدنی سطح عرضه، در طرح های کشوری نظیر PMS نیز همکاری دارد.