دستورالعملهای صنایع غذایی و آشامیدنی

دستورالعمل PRPS

چک لیست  PRPS

دستورالعمل نشانگر رنگی

دستورالعمل برچسب گذاری

دریافت فایل برچسب گذاری

دستورالعمل ظرفیت خالی

دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی

دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی اختیاری

دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی کارگاهی

پیوست های دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی کارگاهی

فرم صدور پروانه بهداشتی ساخت

فرم اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت

چارت مصوب مسئولین فنی کارخانه های تولیدکننده مواد و فرآورده های غذایی و آشامیدنی

    

ثبت منابع

نامه دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت و صدور پروانه های تأسیس و بهره برداری
نامه نحوه درخواست پروانه های بهداشتی ثبت منابع تأسیس و بهره برداری
دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی ثبت منابع و صدور پروانه های تأسیس و بهره برداری
لیست گروه و دسته
کارشناسی درخواست پروانه های منابع تأسیس و بهره برداری
ثبت درخواست پروانه های منابع تأسیس و بهره برداری