صفحه اصلی > معاونت غذا و دارو > شرح وظایف 

شرح وظایف معاونت غذا و دارو دانشگاه

  1. - تعیین خط مشی و تبیین سیاستهای کلی معاونت

  2. - نظارت بر نحوه عملکرد بخشهای مختلف حوزه معاونت غذا و دارو

  3. - هماهنگی بین واحدهای تحت امر شامل مدیریتهای دارو ،غذا و اداره آزمایشگاه و واحدها و کمیته های مربوطه

  4. - ایجاد فضای تعاون و همکاری با سایر قسمتهای درون بخشی و برون بخشی در زمینه سامان دهی و بهینه سازی