صفحه اصلی > مدیریت غذا و محصولات آرایشی و بهداشتی > قوانین و آئین نامه ها 

دستورالعمل  PRPs (غذائی و آشامیدنی)

چک لیست  PRPs (غذائی و آشامیدنی)

چک لیست  PRPs ( آرایشی و بهداشتی )

-------------------------------------------------

دستورالعمل نشانگر رنگی

جدول نشانگر رنگی

-------------------------------------------------

دستورالعمل برچسب گذاری

دستورالعمل ظرفیت خالی

دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی

-------------------------------------------------