صفحه اصلی > آئین نامه ها > مدیریت نظارت بر مواد غذائی 

دستورالعمل PRPs

چک لیست   PRPs

-------------------------------------------------

دستورالعمل نشانگر رنگی

جدول نشانگر رنگی

-------------------------------------------------

دستورالعمل برچسب گذاری

دستورالعمل ظرفیت خالی

 

-------------------------------------------------

دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی