صفحه اصلی > دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

   دانشگاه علوم پزشكي اراك

   دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

  دانشگاه علوم پزشكي اروميه

   دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  دانشگاه علوم پزشكي اهواز

   دانشگاه علوم پزشكي ايلام

   دانشگاه علوم پزشكي بابل

   دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

   دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

   دانشگاه علوم پزشكي تبريز

   دانشگاه علوم پزشكي تهران

   دانشگاه علوم پزشكي تهران ( ايران )

   دانشگاه علوم پزشكي تهران ( شهيد بهشتي )

   دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

   دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

   دانشگاه علوم پزشكي زنجان

    دانشگاه علوم پزشكي سمنان

    دانشگاه علوم پزشكي شاهرود

    دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

    دانشگاه علوم پزشكي شيراز

    دانشگاه علوم پزشكي قزوين

    دانشگاه علوم پزشكي قم

    دانشگاه علوم پزشكي كاشان

    دانشگاه علوم پزشكي كردستان

    دانشگاه علوم پزشكي كرمان

    دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

    دانشگاه علوم پزشكي گلستان

    دانشگاه علوم پزشكي گيلان

    دانشگاه علوم پزشكي لرستان

    دانشگاه علوم پزشكي مازندران

    دانشگاه علوم پزشكي مشهد

    دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

    دانشگاه علوم پزشكي همدان

    دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

    دانشگاه علوم پزشكي يزد


*******************  دانشکده های علوم پزشكي   *******************


   دانشکده علوم پزشكي جهرم


   دانشکده علوم پزشكي سبزوار


   دانشکده علوم پزشكي فسا


   دانشکده علوم پزشكي گناباد